Năm học 2020 - 2021

Đăng nhập

Người thầy giáo trung bình thích giải thích, những thầy giáo giỏi, thầy giáo năng khiếu tiết lộ những giản đơn "

Tin tức

Cập nhật lúc : 03:20 15/01/2016  

Báo cáo sơ kết BTTND năm học 2015 - 2016

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG BAN THANH TRA NHÂN DÂN TRƯỜNG HỌC HỌC KÌ I VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ HỌC KÌ II NĂM HỌC 2015 - 2016

 

CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG TIỂU HỌC ÔNG ÍCH ĐƯỜNG

BAN THANH TRA NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG BAN THANH TRA NHÂN DÂN TRƯỜNG HỌC

 HỌC KÌ I VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ HỌC KÌ II

NĂM HỌC 2015 - 2016

 
   

 

 

I. Kết quả hoạt động học kì I năm học 2015 – 2016

          1. Việc thực hiện Chủ trương chính sách của Đảng và Pháp luật của Nhà nước:

          Ban lãnh đạo trường Tiểu học Ông Ích Đường trong học kì I đã thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục tư tưởng chính trị, pháp luật của Nhà nước đến từng cán bộ giáo viên của nhà trường. Triển khai đầy đủ, kịp thời kế hoạch, nhiệm vụ năm học để cán bộ giáo viên nhà trường thực hiện yêu cầu giáo dục có hiệu quả.

          2.  Việc thực hiện các quy chế trong nhà trường:

          Ban thanh tra, tổ chuyên môn đã phối hợp chặt chẽ với Ban chấp hành  Công đoàn giám sát việc dạy- học, việc thi kiểm tra cuối học kì I của các khối lớp. nhận thấy, các thầy cô giáo ở các khối lớp thực hiện tốt nền nếp, dạy học có hiệu quả; tổ chức thi kiểm tra và chấm chữa bài nghiêm túc khách quan trong học kì I.

          3. Việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị CNVC đầu năm học:

          - Nghị quyết hội nghị của năm học được đề ra dựa theo kế  hoạch năm học và được biểu quyết thống nhất thực hiện các kỳ hội nghị cán bộ viên chức và người lao động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, các chương trình hành động, các chỉ tiêu kế hoạch năm học được thực hiện thường xuyên và nghiêm túc trong học kì I.

4. Về công tác chuyên môn:

Dạy đúng, đủ chương trình và đúng thời khóa biểu, thực hiện đúng quy định của ngành và của bộ giáo dục;

Thực hiện việc đánh giá học sinh theo đúng Thông tư 30 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Dạy đúng, đủ chương trình và đúng thời khóa biểu, thực hiện đúng quy định của ngành và của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Thực hiện đúng quy chế khen thưởng;

Việc kiểm tra nội bộ theo đúng kế hoạch và đảm bảo tính trung thực, khách quan;

Đã tổ chức tốt việc kiểm tra hồ sơ, giáo án, xếp loại theo quy chế chuyên môn;

Tổ chức tốt các phong trào thi đua khác trong giáo viên và học sinh;

Công tác  tuyển sinh được thực hiện theo đúng thời gian và nguyên tắc.

5.  Công tác tài chính và thực hiện chế độ chính sách:

Tình hình tài chính nhà trường, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội cha mẹ học sinh thường xuyên được công khai; thu chi phù hợp đúng mục đích;

Giải quyết kịp thời đúng chế độ chính sách cho người lao động;

Tiền lương, tiền thưởng được chi trả kịp thời;

Giải quyết nâng lương hàng năm đúng quy định.

 

6.  Về bếp ăn bán trú

Trong học kì vừa qua, Ban thanh tra kết hợp với Ban gián hiệu nhà trường, Công đoàn kiểm tra thường xuyên bếp ăn bán trú. Qua các lần kiểm tra cho thấy bếp ăn luôn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và khẩu phần ăn cho học sinh luôn đảm bảo đủ lượng và chất. Việc vệ sinh nơi ăn uống ngủ nghỉ của học sinh tại 3 khu vực đều thực hiện tốt.

II. Phương hướng hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân học kì II năm học 2015 – 2016

Nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm, quyền hạn và nghĩa vụ của Ban Thanh tra nhân dân, đảm bảo kỷ cương, nguyên tắc trong nhà trường và mọi quyền lợi của cán bộ giáo viên. Tạo điều kiện cho mọi tổ chức trong nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học và giữ vững các thành tích đã đạt được trong nhiều năm trước. Ban Thanh tra nhân dân đưa ra phương hướng hoạt động trong học kì II năm học 2015 - 2016 như sau:

1. Tiếp tục kiểm tra giám sát việc thực hiện chủ trương chính sách của Đảng và Pháp luật của Nhà nước đối với các tổ chức trong nhà trường;

2. Tiếp tục kiểm tra giám sát việc thực hiện các quy chế và Nghị quyết mà Hội Nghị cán bộ viên chức đề ra;

3. Tiếp tục giám sát việc thực hiện chế độ chính sách của người lao động và hoạt động tài chính trong nhà trường;

4. Thường xuyên lắng nghe và tiếp nhận các ý kiến của công nhân viên chức để kịp thời phản ánh với Ban chấp hành Công đoàn và lãnh đạo trường;

5. Giám sát việc giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo (nếu có).

 

Trên đây là bản báo cáo công tác hoat động của Ban thanh tra trong học kì I và phương hướng nhiệm vụ học kì II năm học 2015 – 2016 của Ban Thanh tra nhân dân Trường Tiểu học Ông Ích Đường.

 

                                                    Hòa Thọ Tây, ngày 05   tháng 01 năm 2016

                                                                                            

 

CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Ánh

 

 

 

 

 

TM/BAN THANH TRA

TRƯỞNG BAN

 

 

 

Ngô Thị Tiếp

 

 

 

 

 

 

 

Số lượt xem : 6553

Chưa có bình luận nào cho bài viết này